MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

  • Nguyễn Văn Y

Tóm tắt

Dạy và học ngoại ngữ trong quá trình hội nhập là vấn đề cần thiết và cấp bách nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa với nhiều tác động bên trong và bên ngoài. Vì vậy chúng ta cần xác định dạy học ngoại ngữ đến trình độ nào? và mục đích chủ yếu đối với người học ngoại ngữ để làm gì

##submission.authorBiography##

Nguyễn Văn Y
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31