TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO THUYẾT KIẾN TẠO

  • Vũ Thị Thu Huyền

Tóm tắt

Thuyết kiến tạo trong giáo dục là một trong những học thuyết đề cập đến phương pháp học tập trải nghiệm, theo đó mỗi người tự tạo nên cấu trúc tri thức mới bằng sự trải nghiệm tích cực của bản thân. Nghiên cứu thuyết kiến tạo trong giáo dục góp phần xác định cơ sở lý luận việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, từ đó xây dựng và thiết kế môi trường giáo dục phù hợp với sự hình thành phát triển nhân cách học sinh

##submission.authorBiography##

Vũ Thị Thu Huyền
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31