GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CIPO TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

  • Trần Kiểu Dung

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu một số mô hình quản lý bồi dưỡng giáo viên và trình bày nội dung quản lý chất lượng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên theo mô hình đảm bảo chất lượng CIPO. Mô hình này hướng tới chất lượng tổng thể và kiểm soát được toàn bộ quá trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Vì vậy, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên được quản lý từ hoạt động đầu tiên đến hoạt động cuối cùng, có tính đến các tác động của bối cảnh xã hội, môi trường giáo dục
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31