BIỂU HIỆN GENE CHỊU MẶN HIGH-AFFINITY POTASSIUM TRANSPORTER 1;4 (OsHKT1;4) TRÊN CÂY LÚA (ORYZA SATIVA)

  • Trương Thế Quang

Tóm tắt

Tách chiết và thu nhận được RNA tổng số của 15 mẫu lá cây lúa (Oryza sativa) gồm 3 mẫu đối chứng trồng trong nước ngọt và 12 mẫu thử trồng trong nước lợ (50 mM NaCl), nước mặn (100 mM NaCl) sau 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Thiết kế và sàng lọc được các cặp mồi HKT1;4-f / r và ACT-f / r để khuếch đại cDNA gene đích OsHKT1;4 và gene tham chiếu OsActin bằng kỹ thuật qPCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biểu hiện gene OsHKT1;4 trên mẫu lúa trồng trong nước lợ so với mẫu lúa trồng trong nước ngọt (mẫu đối chứng) tăng gấp 3,79 lần. Tỷ lệ biểu hiện gene OsHKT1;4 trên mẫu lúa trồng trong nước mặn sau 24 giờ so với mẫu chứng tăng gấp 2,87 lần. Tỷ lệ biểu hiện gene OsHKT1;4 trên mẫu lúa trồng trong nước mặn sau 48 giờ so với mẫu chứng tăng gấp 3,87 lần. Tỷ lệ biểu hiện gene OsHKT1;4 trên mẫu lúa trồng trong nước mặn sau 72 giờ so với mẫu chứng chỉ còn tăng gấp 1,45 lần

##submission.authorBiography##

Trương Thế Quang
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ