Tác động của tiktok đến kết quả học tập của sinh viên ngành Kinh tế, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • Nguyễn Thị Thủy Trang
  • Nguyễn Thị Khánh Ly
Từ khóa: Tiktok, learning outcomes, students

Tóm tắt

TikTok is one of the fastest growing social media platforms in the world and has a significant influence on Gen Z in general and students in particular. In order to research the impact of Tiktok on student’s learning outcomes, a survey was conducted with 500 economics students at Hanoi University of Natural Resources and Environment. The results show that there are 4 factors of Tiktok that affect students’ learning outcomes. Since then, some solutions and recommendations have been proposed to take advantage of these four factors to improve student’s learning outcomes.

Tác giả

Nguyễn Thị Thủy Trang

ThS. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nguyễn Thị Khánh Ly

ThS. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
THIẾT BỊ VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI