Nguồn gốc thuật ngữ môi trường trong tiếng Anh

  • Đặng Đức Chính
Từ khóa: Environment, terms, origin, etymology, history

Tóm tắt

Understanding a scientific term in general, or an environmental term in particular, from many different perspectives not only enriches the user’s understanding, but in many cases, will help the user use it more effectively, more precisely and may have more diverse styles. This article is a study to learn about the origin of environmental terms in English.

Tác giả

Đặng Đức Chính

ThS, Bộ môn Ngoại ngữ, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG