Thiết kế tình huống dạy học đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian nhằm bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học cho học sinh THPT

  • Lưu Đức Hiếu
  • Nguyễn Phú Lộc
Từ khóa: Teaching situations, mathematical communication capacity, perpendicular relationships in space

Tóm tắt

In this article, we present the process of teaching the content of lines and perpendicular planes with scientific debate to develop students’ mathematical communication capacity. Research results show that if teachers regularly organize discussion and debate activities in class, it will help students not only deeply understand knowledge but also develop mathematical communication skills.

Tác giả

Lưu Đức Hiếu

HVCH Lí luận và PPDH Bộ môn Toán khóa 28, Trường ĐH Cần Thơ.

Nguyễn Phú Lộc

GS. TS Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG