Thiết kế tình huống dạy học “góc giữa hai đường thẳng trong không gian” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh

  • Nguyễn Doãn Hải
  • Nguyễn Phú Lộc
Từ khóa: Teaching situation, students’ ability to solve mathematical problems, angle between two straight lines in space

Tóm tắt

In this article we present a design for a situation of teaching the angle between two straight lines in space. Research results show that if teachers effectively influence the elements of students’ mathematical problem-solving ability, it will contribute to improving students’ mathematical problem-solving ability.

Tác giả

Nguyễn Doãn Hải

HVCH Lí luận và PPDH Bộ môn Toán khóa 28, Trường ĐH Cần Thơ

Nguyễn Phú Lộc

GS. TS. Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG