Rèn luyện kỹ năng giao tiếp toán học cho học sinh thông qua hoạt động tìm hiểu đề bài toán có lời văn môn Toán lớp 6

  • Trần Thị Kim Phương
Từ khóa: Mathematical word problems, mathematical communication, Math 6

Tóm tắt

Mathematical communication ability is one of the important skills that contribute to improving students’ math learning outcomes. Solving mathematical word problems is content associated with problems related to students’ real life, appearing throughout the student’s learning process. However, many students have difficulty communicating with math problems. Stemming from the above reasons, the article proposes measures to train mathematical communication skills for students through activities to understand math word problems – Math 6.

Tác giả

Trần Thị Kim Phương

HVCH khóa 21.1 Ngành LL&PPDHBM Toán, Trường Đại học Sài Gòn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG