Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Marketing

  • Trần Thị Huyền Trang
Từ khóa: Training, human resources, high quality, marketing, international economics

Tóm tắt

Along with the development of the digital age, Marketing trends and activities in businesses also have clear changes. With the growing attraction of Digital Marketing in recent years, training and retraining of high-quality human resources in this field has become an urgent requirement.

Tác giả

Trần Thị Huyền Trang

ThS. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG