Các hướng nghiên cứu về năng lực giảng dạy ở trong nước và trên thế giới hiện nay

  • Lê Quang Hoà
Từ khóa: Teaching competence; research direction

Tóm tắt

Teaching capacity is the capacity to act, formed and expressed in the teacher’s own teaching activities. Along with research on general capacity, the issue of teachers’ teaching capacity is of interest to research by many educators and psychologists.

Tác giả

Lê Quang Hoà

ThS, Nghiên cứu sinh 2023, Hệ 5, Học viện Chính trị

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG