Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thụy Mộng Tuyền
Từ khóa: Life skills education activities; preschools; management measures

Tóm tắt

The article introduces some effective management measures to overcome limitations, contributing to improving the quality of life skills education for children in preschools in District 12, Ho Chi Minh City. These measures have been tested in educational practice and shown to be highly urgent and feasible.

Tác giả

Nguyễn Thụy Mộng Tuyền

Học viên cao học Trường Đại học Sài Gòn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC