Mối quan hệ giữa khả năng bảo vệ chống ăn mòn và chịu bong tróc catốt của màng sơn epoxy-phốt phát kẽm

  • Phạm Đức Linh
  • Trịnh Anh Trúc
  • Thái Thu Thủy
  • Vũ Kế Oánh
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Phạm Thu Thùy
  • Đàm Xuân Thắng
  • Phạm Gia Vũ
Từ khóa: Sơn epoxy, Phốt phát kẽm, Bong tróc catot, Chống ăn mòn

Tóm tắt

Màng sơn epoxy với tỉ lệ phốt phát kẽm [Zn3(PO4)2] thay đổi từ 0, 10, 20 và 30% được chế tạo và nghiên cứu độ bám dính ướt, tính chất bảo vệ chống ăn mòn và khả năng chịu bong tróc catốt. Tính chất bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn được khảo sát và đánh giá bằng các phương pháp tổng trở điện hóa và phương pháp thử nghiệm mù muối. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỉ lệ phốt phát kẽm 20 và 30% làm gia tăng vai trò chống ăn mòn, gia tăng độ bám dính ướt và chống bong tróc do dòng bảo vệ catốt đối với màng sơn epoxy. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khả năng ức chế chống ăn mòn của phốt phát kẽm có liên quan đến khả năng chống bong tróc catốt do hình thành phức chất làm giảm dòng bảo vệ catốt tại các vị trí khuyết tật của màng sơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC