Đánh giá các nhân tố gây phát sinh vật liệu thừa tại các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Trí
  • Đỗ Tiến Sỹ
  • Bùi Phương Trinh
Từ khóa: Vật liệu thừa, Quản lý vật liệu, Phát sinh, Phân tích nhân tố

Tóm tắt

Việc quản lý vật liệu, đặc biệt vật liệu thừa, không hiệu quả tại các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) góp phần làm tăng chi phí đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan (tư vấn thiết kế/thi công, nhà cung cấp, ...). Do đó, các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan cần phải xác định các nhân tố gây phát sinh vật liệu thừa và xây dựng giải pháp xử lý vật liệu thừa một cách hiệu quả nhằm giảm chi phí xây dựng. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát về các nhân tố gây phát sinh vật liệu thừa của các bên tham gia vào các dự án tại TP. HCM. Việc khảo sát thực hiện thông qua bảng câu hỏi và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát xếp hạng các nguyên nhân gây phát sinh vật liệu thừa, thông qua phương pháp phân tích nhân tố EFA (Exploratory Factor Analysis) và kết quả đã chỉ ra các nhóm nhân tố chính gây phát sinh vật liệu thừa, cụ thể là: thiết kế, quản lý, đặt hàng, kiểm định, ý thức, bảo quản, văn hóa; trong đó: nhóm nhân tố quan trọng nhất là nhóm nhân tố liên quan đến thiết kế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC