Đánh giá một số tính chất của xi măng poóclăng ở nhiệt độ cao khi sử dụng phế thải ngói làm phụ gia khoáng

  • Đỗ Thị Phượng
  • Nguyễn Văn Quang
  • Vũ Minh Đức
Từ khóa: Chất kết dính, Xi măng poóclăng, Phế thải ngói, Bột ngói, Nhiệt độ, Cường độ chịu nén

Tóm tắt

Cường độ chịu nénVật liệu chịu nhiệt không những rất cần thiết trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng dân dụng ở một số hạng mục cần chịu nhiệt, chống cháy. Nghiên cứu và phát triển vật liệu chịu nhiệt sử dụng xi măng poóclăng và phế thải công nghiệp góp phần giải quyết được nhu cầu của vật liệu chịu nhiệt trong nước. Bài báo giới thiệu sử dụng phế thải ngói lợp làm phụ gia khoáng cải thiện tính chất của xi măng poóclăng, hướng đến làm vữa, bê tông chịu nhiệt cho các công trình xây dựng. Các tính chất của chất kết dính được nghiên cứu như độ co, cường độ chịu nén ở các cấp nhiệt độ 100, 200, 400, 600, 800 và 1000oC. Phân tích nhiệt trọng lượng và kính hiển vi điện tử quét  cũng được thể hiện trong bài báo này. Kết quả chỉ ra bột ngói với hàm lượng 30% (khối lượng, so với xi măng) có thể chế tạo chất kết dính làm việc đến 800oC, mẫu có độ co 1,19% và cường độ chịu nén còn lại 53,4%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC