Sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn thiết kế tối ưu trọng lượng dầm liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn Eurocode 4

  • Trần Anh Bảo
  • Bùi Đức Năng
Từ khóa: Dầm liên hợp, Thiết kế tối ưu, Tối ưu bầy đàn, Tối ưu kết cấu, Eurocode 4

Tóm tắt

Trong bài báo này, một phương pháp thiết kế tối ưu dầm liên hợp thép - bê tông dựa vào kết quả tìm kiếm của thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) được đề xuất. Thuật toán PSO được triển khai thông qua ngôn ngữ lập trình Matlab để thiết kế dầm bê tông liên hợp thép - bê tông với hàm mục tiêu là tối thiểu trọng lượng dầm, đáp ứng tất cả các điều kiện an toàn và khả năng sử dụng theo tiêu chuẩn Eurocode 4. Kết quả từ ví dụ số đã cho thấy thuật toán PSO là đơn giản và hiệu quả cao, có thể ứng dụng tốt trong phát triển các phần mềm thiết kế tối ưu kết cấu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC