Giám sát và quản lý rủi ro vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

  • Mai Sỹ Hùng
Từ khóa: Thủy điện, Rủi ro, Phân tích, Đánh giá rủi ro

Tóm tắt

Có rất nhiều rủi ro trong giai đoạn vận hành các dự án thủy điện nói chung và các dự án thủy điện vừa và nhỏ nói riêng. Hầu hết các dự án thủy điện vừa và nhỏ được xây dựng ở các khu vực miền núi có địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, nên ảnh hưởng rủi ro của các điều kiện tự nhiên là rất lớn. Mặt khác, các dự án này cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro về chính sách, môi trường xã hội, kinh tế, tài chính, năng lực của các bên liên quan trong quản lý vận hành dự án. Bài báo đề cập đến việc nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất một số giải pháp để kiểm soát các rủi ro trong giai đoạn vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Bằng phương pháp khảo sát điều tra, phỏng vấn chuyên gia, kết hợp với ứng dụng toán thống kê để phân tích dữ liệu thống kê, nghiên cứu đã tìm ra được 11 rủi ro chính có tác động xấu gây tổn thất và gia tăng chi phí vận hành, sửa chữa cho dự án thủy điện vừa và nhỏ đã đầu tư. Đồng thời nghiên cứu cũng đã chỉ ra được một số giải pháp cụ thể nhằm né tránh, giảm thiểu và kiểm soát các rủi ro. Từ đó làm cơ sở giúp các bên liên quan chủ động trong việc ứng phó, đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và chi phí vận hành, sửa chữa cho chủ đầu tư.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC