Tương quan giữa chuyển vị với bề dày và chiều sâu tường vây phục vụ thi công hố đào sâu bằng phương pháp Top-down tại khu vực quận Phú Nhuận - TP.HCM

  • TẠ QUỐC HÙNG
  • ĐẶNG ĐỔ BẢO SANG
  • TRẦN THANH DANH

Tóm tắt

Do nhu cầu nhà cao tầng tại các thành phố lớn ngày càng nhiều kéo theo nhu cầu không gian ngầm (tầng hầm) ngày càng lớn. Việc thi công hố đào sâu rất phức tạp dễ dẫn đến các sự cố do chuyển vị tường vây vượt quá giới hạn cho phép gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Do đó việc tính toán lựa chọn chiều sâu và bề dày tường vây sao cho vừa kinh tế vừa an toàn là cần thiết. Mặc dù có nhiều nghiên cứu liên quan đến mối tương quan giữa chuyển vị với bề dày và chiều sâu tường vây trong thi công hố đào sâu, tuy nhiên ít nghiên cứu làm rõ mối tương quan trên cho tường vây hố đào sâu thi công bằng phương pháp Top-down cũng như thi công
tại khu vực địa chất quận Phú Nhuận - TP.HCM.

Nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát sự ảnh hưởng của hai yếu tố là bề dày và chiều sâu đến chuyển vị của tường vây một công trình hố đào sâu thi công bằng phương pháp Top-down tại quận Phú Nhuận - TP.HCM bằng cách thay đổi các thông số bề dày và chiều sâu tường trong mô hình phần tử hữu hạn. Các thông số địa chất đầu vào sử dụng trong mô hình được lựa chọn bằng phương pháp phân tích ngược so sánh kết quả chuyển vị mô phỏng với quan trắc thực tế. Kết quả
phân tích ngược cho thấy thông số độ cứng được lấy theo công thức ref E =2000N 50 đối với đất rời (N: số búa SPT) và E =500Su ref 50 đối với đất dính (Su: sức kháng cắt không thoát nước) khi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng bằng phần mềm Plaxis 2D V8.5 cho ra kết quả chuyển vị ngang tường vây gần với giá trị đo đạc thực tế tại hiện trường bằng thiết bị Inclinometer. Các phân tích mô hình sau đó cho thấy khi thay đổi kích thước tường vây thì bề dày tường ảnh hưởng nhiều đến chuyển vị của tường vây hơn chiều sâu tường. Nghiên cứu cũng tìm ra được công thức tương quan giữa bề dày (x) và chuyển vị lớn nhất (y) của tường vây có dạng y=a.xb (với a =28.141 đến 28.508,b =-0.690 đến -0.708) với chiều sâu tường cố định giúp các kỹ sư thiết kế có thêm cơ sở để điều chỉnh bề dày tường.

Từ khóa: tương quan; chuyển vị;, bề dày; chiều sâu; tường vây; Top-down.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-20
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC