Ước lượng chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu ứng dụng mạng neural nhân tạo (ANN)

  • THS LÊ HỮU QUỐC PHONG
  • PGS.TS TRẦN ĐỨC HỌC
  • PGS.TS NGUYỄN NINH THỤY
  • THS PHAN QUỲNH TRÂM

Tóm tắt

TÓM TẮT

Trong quá trình công nghiệp hóa ngày càng tăng, việc xác định chi phí xây dựng nhà xưởng trong quá trình đấu thầu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có rất nhiều phương pháp ước lượng chi phí xây dựng đã được đề xuất nhưng hầu hết là các phương pháp truyền thống, tính toán thủ công và chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Nghiên cứu này đề xuất mô hình ước lượng chi phí xây dựng ứng dụng mô hình mạng neural nhân tạo (ANN - Artifical Neural Network). Mô hình được xây dựng trên phần mềm Rapidminer Studio 9.5 dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ước tính chi phí từ 11 yếu tố đầu vào tại 35 công trình.

Từ khóa: Nhà công nghiệp; chi phí đấu thầu; Rapidminer Studio; trí tuệ nhân tạo

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC