Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên cứu dao động riêng của tấm có chiều dày biến đổi

  • TS NGUYỄN CHÍ THỌ
  • TS LÊ TRƯỜNG SƠN
  • PHAN MẠNH ĐOÀN
  • KS PHẠM ĐỨC THẢO

Tóm tắt

Bằng việc sử dụng phần tử tứ giác bốn điểm nút, mỗi nút có năm bậc tự do, bài báo nghiên cứu đáp ứng dao động riêng của tấm có chiều dày biến đổi tựa trên nền đàn hồi hai hệ số. Các công thức tính toán được xây dựng dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất của Mindlin, chiều dày của tấm có thể biến thiên theo quy luật bất kỳ. Lý thuyết tính toán được kiểm chứng độ tin cậy thông qua so sánh với các kết quả đã công bố, trên cơ sở đó bài báo tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số tham số chiều dày, điều kiện biên, độ cứng của nền đàn hồi đến đáp ứng dao động riêng của tấm có chiều dày biến đổi. Các kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học có giá trị giúp cho các kỹ sư trong việc thiết kế và sử dụng có hiệu quả trong thực tế kỹ thuật.

Từ khóa: Chiều dày biến đổi; phương pháp phần tử hữu hạn; dao động riêng; nền đàn hồi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC