Quay trở lại chi tiết bài viết Nhân hai trường hợp ghép thận khác yếu tố Rhesus Tải xuống tải PDF