Nhân hai trường hợp ghép thận khác yếu tố Rhesus

DOI: 10.38103/jcmhch.93.4

  • Nguyễn Đình Vũ
  • Phạm Như Hiệp
  • Trần Duy Phúc
  • Đinh Thị Hoài Ngọc
Từ khóa: Ghép thận, khác yếu tố Rhesus

Tóm tắt

Ghép thận đem lại cuộc sống mới cho hàng triệu người trên thế giới. Hiện nay, các nước đã ghép thận ở nhiều bệnh nhân khác yếu tố rhesus. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi cũng đã ghép thận thành công 2 trường hợp người cho và người nhận khác yếu tố rhesus. Trong năm 2013 và 2019, Bệnh viện Trung ương Huế, Chúng tôi đã tiến hành ghép thận hai trường hợp khác yếu tố rhesus. Trường hợp thứ nhất, người nhận Rh(-), người hiến Rh(+); trường hợp thứ hai, người nhận Rh(+), người hiến Rh (-).Lâm sàng hai bệnh nhân khỏe, chức năng thận bình thường ure: 6,4 mmol/l, creatinine: 109 (µmol/l) và ure: 7,4 mmol/l, creatinine: 108 (µmol/l). Khác yếu tố Rh không ảnh hưởng đến ghép thận cũng như điều trị sau ghép thận.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Báo cáo trường hợp (Case report)