Thông tin cho tác giả

Tạp chí Y học Lâm sàng BVTW Huế là Tạp chí khoa học của Bệnh viện Trung ương Huế, xuất bản 8 số/năm, trong đó có 01- 02 số bằng tiếng Anh, đăng tải các công trình nghiên cứu (Original Research), ca lâm sàng (Case report), các bài tổng quan (Review), tổng quan hệ thống (Meta-analysis)... trong lĩnh vực y học lâm sàng và một số lĩnh vực khác có liên quan.

Bản thảo phải đúng quy định, nội dung và hình thức trình bày của từng dạng bài báo. Những bài báo không đúng quy cách hoặc có nội dung không phù hợp hay vi phạm bản quyền sẽ bị từ chối hoặc trả lại để chỉnh sửa thích hợp.

I. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẢN THẢO GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ

1. Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét.

2. Bản thảo trình bày sử dụng phần mềm Microsoft Word. Các bảng biểu, đồ thị trình bày dưới định dạng khác (.jpeg, .pdf, vv) phải được lồng ghép vào bản thảo chính.

3. Cách viết tắt: Chữ viết tắt phải được giải nghĩa từ lần đầu đề cập; cụm từ viết tắt không nên quá dài; từ viết tắt cần được viết đầy đủ ở từ gốc dùng lần đầu và/hoặc được giải nghĩa, ngoại trừ những từ viết tắt nổi tiếng như HIV, AIDS, PCR...

4. Cách trình bày các mục và tiểu mục: Các mục chính được đánh theo số La mã (I, II…); mục nhỏ (không bắt buộc) đánh theo hệ thống số A-rập (1.2; 1.2.1….) nhưng không quá 3 tầng số.

5. Trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote.

6. Bắt buộc trình bày và định dạng bài báo theo mẫu đính kèm (tải mẫu bài báo ở đây). Chúng tôi sẽ gửi lại bản thảo và yêu cầu sửa chữa cho đến khi đáp ứng được yêu cầu.

II. QUY ĐỊNH CHO TỪNG LOẠI BÀI CHUYÊN BIỆT

2.1. Bài báo gốc (Original article)

- Trang tiêu đề

- Tóm tắt tiếng việt, tiếng anh (abstract): cần thể hiện được các kết quả chính và kết luận của công trình. Tóm tắt bao gồm các phần: Đặt vấn đề; Đối tượng, phương pháp; Kết quả; Kết luận, hoặc viết thành một đoạn nhưng vẫn phải bao gồm các nội dung trên. Tóm tắt không quá 300 chữ.

- Từ khoá (keywords): thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, 3-6 từ hoặc cụm từ.

- Nội dung chính: bao gồm các phần: Đặt vấn đề; Đối tượng, phương pháp; Kết quả; Bàn luận; Kết luận. Phần nội dung chính không quá 3.000 chữ.

- Tài liệu tham khảo

2.2. Ca lâm sàng (Case Report)

- Trang tiêu đề

- Tóm tắt tiếng việt, tiếng anh (abstract): có thể viết thành một đoạn văn hoặc phân thành các phần: Đặt vấn đề; Báo cáo ca bệnh; Kết luận. Tóm tắt không quá 250 chữ

- Từ khoá (keywords): 3-6 từ hoặc cụm từ.

- Nội dung chính: bao gồm các phần: Đặt vấn đề; Báo cáo ca bệnh; Bàn luận; Kết luận. Phần nội dung chính không quá 2.500 chữ.

- Tài liệu tham khảo.

2.3. Bài báo tổng quan (Reviews)

- Trang tiêu đề

- Tóm tắt tiếng việt, tiếng anh (abstract), không quá 300 chữ

- Từ khoá (keywords): tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

- Nội dung chính: bao gồm các phần (có thể thay đổi thích hợp): Đặt vấn đề; Nội dung tổng quan; Triển vọng nghiên cứu; Kết luận. Phần nội dung chính không quá 3.500 chữ.

- Tài liệu tham khảo.