Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá kết quả nối niệu quản vào bàng quang trong ghép thận ở người nhận bằng kỹ thuật LICH - GRÉGOIR tại Bệnh Viện Trung Ương Huế Tải xuống tải PDF