Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nồng độ tacrolimus máu đến một số kết cục của thận ghép sau ghép thận một năm Tải xuống tải PDF