Ảnh hưởng của nồng độ tacrolimus máu đến một số kết cục của thận ghép sau ghép thận một năm

DOI: 10.38103/jcmhch.93.7

  • Phạm Tiến Dũng
  • Tống Thị Thu Hằng
  • Vũ Phương Lan
  • Đỗ Gia Tuyển
  • Đặng Thị Việt Hà
  • Nghiêm Trung Dũng
  • Đỗ Trường Minh
Từ khóa: Ghép thận, kết cục lâm sàng, tacrolimus, nồng độ đáy, hệ số biến thiên.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định mối liên quan giữa đặc điểm nồng độ đáy Tacrolimus (C0 TAC) từ tháng 2 đến tháng 12 sau ghép thận với một số kết cục lâm sàng, từ đó bước đầu xác định đích C0 TAC tối ưu cho bệnh nhân sau ghép thận.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu quan sát, hồi cứu, theo dõi dọc 257 bệnh nhân ghép thận lần đầu từ người cho sống. Phân tích hồi quy đánh giá mối liên quan giữa trung bình và hệ số biến thiên của C0 TAC trong thời gian sau ghép 2 tháng đến 12 tháng với một số kết cục tại thời điểm sau ghép 12 tháng: mức lọc cầu thận (MLCT), protein niệu, thải ghép cấp, tổn thương thận cấp, nhiễm CMV và PCP, nhập viện vì các nhiễm trùng khác.

Kết quả: Bệnh nhân với C0 TAC < 7 ng/ml có nguy cơ suy giảm MLCT cao nhất và nguy cơ này giảm đi ở những bệnh nhân có nồng độ C0 TAC cao, đặc biệt là nhóm C0 TAC ≥ 9 ng/ml (OR = 0.206; p = 0.001; CI 95%: 0.079 - 0.536). Bệnh nhân với C0 TAC 7 - 7.9 ng/ml có nguy cơ tổn thương thận cấp trong 12 tháng đầu sau ghép thấp hơn nhóm có C0 TAC < 7 ng/ml (OR = 0.234; p = 0.044). Nguy cơ thải ghép cấp trong 12 tháng đầu sau ghép có xu hướng giảm ở bệnh nhân có C0 TAC 7 - 7.9 và 8 - 8.9 ng/ml (OR lần lượt là 0.612 và 0.25), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân với C0 TAC ≥ 9 ng/ml có nguy cơ nhiễm CMV cao hơn bệnh nhân có C0 TAC < 7 ng/ml (OR = 3.737; p = 0.012). Các biến cố tổn thương thận cấp, thải ghép cấp và nhập viện vì các nhiễm trùng khác CMV, PCP có nguy cơ cao hơn ở bệnh nhân có hệ số biến thiên TAC cao (OR lần lượt là 1.045, 1.049, 1.044 với p = 0.01; 0.049 và 0.001).

Kết luận: Đích điều trị C0 TAC tối ưu cần được xem xét dựa trên nhiều biến cố lâm sàng khác nhau. Nồng độ C0 từ 7 - 8.9 ng/ml có thể được cân nhắc cho bệnh nhân sau ghép thận từ 2 tháng đến 12 tháng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)