Quay trở lại chi tiết bài viết So sánh độ cầu thận theo công thức COCKCROFT - GAULT, MDRD và xạ hình thận có dược chất phóng xạ ở người hiến thận Tải xuống tải PDF