So sánh độ cầu thận theo công thức COCKCROFT - GAULT, MDRD và xạ hình thận có dược chất phóng xạ ở người hiến thận

DOI: 10.38103/jcmhch.93.10

  • Bùi Thị Minh Ngọc
  • Nguyễn Đình Vũ
  • Trần Duy Phúc
  • Hồ Thị Hồng Nhung
  • Nguyễn Thị Minh Phương
  • Đinh Thị Hoài Ngọc
Từ khóa: Mức lọc cầu thận, Cockcroft - Gault, MDRD, xạ hình thận, người hiến thận…

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đánh giá mức lọc cầu thận theo công thức Cockcroft - Gault, công thức MDRD và mức lọc cầu thận qua xạ hình thận có chất phóng xạ; kết hợp so sánh sự khác nhau của các công thức đối với mức lọc cầu thận. Phương pháp xạ hình thận có lợi ích rõ trong lựa chọn thận để ghép.

Đối tượng, phương pháp: 194 người hiến thận tự nguyện tại Khoa Thận nhân tạo được tính mức lọc cầu thận theo công thức Cockcroft - Gault, công thức MDRD và được làm xạ hình thận có chất phóng xạ. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang, hồi cứu. Nội dung nghiên cứu: So sánh hiệu quả của việc đánh giá mức lọc cầu thận theo các công thức nêu trên so với phương pháp xạ hình thận trên người hiến thận.

Kết quả: Mức lọc cầu thận trung bình theo các công thức ước đoán và xạ hình thận: Theo công thức Cockcroft - Gault: 99,79 ± 14,72 ml/phút/1,73m2. Theo công thức MDRD: 87,34 ± 13,10 ml/phút/1,73m2. Theo phương pháp xạ hình thận: 128,68 ± 16,15 ml/phút/1,73m2

Kết luận: Có mối tương quan giữa 2 công thức Cockcroft-Gault và công thức MDRD rất chặt chẽ (r = 0,77), p < 0,001. Mối tương quan giữa hai công thức này với phương pháp xạ hình thận yếu hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)