Quan hệ phối hợp giữa Điều tra viên với Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra vụ án giết người cướp tài sản

  • ThS. Dương Văn Hùng
Từ khóa: Quan hệ phối hợp, Điều tra viên, Kiểm sát viên, vụ án giết người cướp tài sản.

Tóm tắt

Điều tra vụ án giết người cướp tài sản là hoạt động khó khăn phức tạp của Cơ quan Cảnh sát điều tra đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Bài viết đề cập đến mối quan hệ phối hợp giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên trong điều tra vụ án giết người cướp tài sản trên một số phương diện như nội dung, hình thức và nguyên tắc của quan hệ phối hợp. Từ đó, bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tình trạng này, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng để nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên trong điều tra các vụ án giết người cướp tài sản hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03