Một số vấn đề giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần tại Tòa án ở Việt Nam

  • ThS. Lê Đình Ứng
Từ khóa: Tranh chấp nội bộ, công ty cổ phần, giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Tóm tắt

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại của Việt Nam đã có từ lâu và đang từng bước được hoàn thiện trong một hệ thống pháp luật đang được xây dựng ngày càng đồng bộ. Tuy nhiên, những quy định thực định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại nói chung, tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần nói riêng còn nhiều thiếu sót và bất cập, trong khi số lượng tranh chấp ngày càng gia tăng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-09