Quay trở lại chi tiết bài viết Một số bất cập trong hoạt động trực tiếp thi hành bản án, quyết định của Thừa phát lại Tải xuống tải PDF