Tập. 6 Số. 53 (2021): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (53)/2021