CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN: MÔ HÌNH TÍCH HỢP

  • Nguyễn Tú Anh
  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Phạm Thị Tuấn Linh
Từ khóa: Cải cách hành chính; PAR Index; Thu hút đầu tư; Phát triển kinh tế - xã hội; PAR-SE Index

Tóm tắt

Cải cách hành chính đã được thực thi toàn diện ở các địa phương tại Việt Nam với việc sử dụng chỉ số PAR Index để đánh giá kết quả hoạt động cải cách hành chính. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được các thành tích trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công. Tuy nhiên, hiện tại chưa có nghiên cứu đánh giá tác động của cải cách hành chính, thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội. Phương pháp nghiên cứu tại bàn được sử dụng để hệ thống và đánh giá tổng quan tài liệu , phương pháp thảo luận nhóm tập trung được sử dụng để đề xuất một mô hình tích hợp nhằm đánh giá tác động của cải cách hành chính, thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu này thiết kế một chỉ số mới là PAR-SE Index để đánh giá một cách toàn diện các tác động đó. Các nghiên cứu thực nghiệm có thể sử dụng mô hình tích hợp và PAR-SE Index để ước lượng các tác động của cải cách hành chính lên thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Tú Anh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lan Anh

Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Tuấn Linh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-27
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)