KINH NGHIỆM TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở DỰ ÁN NGHĨA TRANG NGÂN HÀ VIÊN TẠI XÃ THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

  • Lành Ngọc Tú
  • Đặng Thị Bích Huệ
  • Nguyễn Công Hải
Từ khóa: Bồi thường; Dự án; Giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ; Ngân Hà Viên

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khi triển khai thực hiện dự án Nghĩa trang Ngân Hà Viên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp điều tra, thu thập số liệu, so sánh và tổng hợp về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ giữa 3 đợt thu hồi đất khác nhau. Kết quả chỉ ra rằng, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khi tiến hành thu hồi đất thực hiện dự án Nghĩa trang Ngân Hà Viên theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Tuy còn gặp khó khăn do một số ít hộ dân chưa đồng thuận với mức bồi thường và các khoản hỗ trợ nhưng việc tuyên truyền, vận động và bổ sung về mức giá bồi thường phù hợp đã giúp dự án thực hiện đúng tiến độ. Với phần diện tích theo quy hoạch nhưng chưa thu hồi, các cấp chính quyền, chủ đầu tư và người dân cần bàn bạc thống nhất dựa trên các quy định pháp luật đất đai và các căn cứ pháp lý để giải phóng mặt bằng đưa vào sử dụng theo quy hoạch của dự án đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính khoa học và thống nhất trong quá trình vận hành của Ngân Hà Viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)