Đánh giá mức độ an toàn thấm của đập Vĩnh Sơn B bằng phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn

  • Nguyễn Phương Dung
  • Nguyễn Quang Thanh
Từ khóa: Bộ số liệu chuẩn, an toàn thấm, số liệu quan trắc, đánh giá an toàn đập

Tóm tắt

Mối quan tâm của các nhà quản lý, chủ sở hữu và người sử dụng nguồn nước từ hồ chứa thủy lợi là việc đập đất được bảo đảm an toàn. Một trong các nội dung đánh giá quan trọng về an toàn của đập đất là các tính toán thấm. Bài viết tập trung vào việc đánh giá an toàn thấm cho đập Vĩnh Sơn B thông qua việc thiết lập bộ số liệu chuẩn, từ đó kiểm tra xem giá trị quan trắc của công trình có cho thấy đập ở mức độ an toàn hay không. Việc định lượng được mức độ an toàn thấm căn cứ vào các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập và đất nền, mực nước hồ chứa, cùng các yếu tố khác là một nội dung quan trọng trong công tác kiểm định an toàn đập. Phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn về thấm của nghiên cứu đã cho thấy hiện tượng thấm của đập Vĩnh Sơn B đang ở mức an toàn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-20
Chuyên mục
Bài viết