Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá mức độ an toàn thấm của đập Vĩnh Sơn B bằng phương pháp thiết lập bộ số liệu chuẩn Tải xuống tải PDF