ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TẢI VÀ GÓC PHUN SỚM ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THUỶ ĐẾN LƯỢNG PHÁT THẢI NOX

  • Hiệu Lưu Quang
Từ khóa: Phát thải NOx, động cơ diesel tàu thuỷ, góc phun sớm, tải động cơ, hồi quy.

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ khai thác và góc phun sớm đến đặc tính phát thải NOx của động cơ hai kỳ tàu thủy cỡ lớn, thông qua các thử nghiệm được thực hiện trên động cơ MAN B&W 6S70ME-C8.2 với chế độ tải và góc phun nhiên liệu sớm khác nhau . Đặc tính phát thải NOx đã được trình bày và thảo luận. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc tăng góc phun sớm và tải động cơ trên 50% dẫn đến tăng lượng phát thải NOx. Lượng phát thải NOx nhỏ nhất khi động cơ làm việc ở quanh vùng 50% tải. Khi tải động dao động trong vùng 30-65% lượng phát thải NOx luôn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tải động cơ nhỏ hơn 25% hay lớn hơn 75% và góc phun sớm lớn hơn 15o, lượng phát thải NOx lớn hơn 14,4g/kW.h. Các kết quả nghiên cứu phù hợp với các công bố trước đó [5, 6, 8] và sẽ là tài liệu tốt cho bộ phận khai thác và vận hành động cơ muốn giảm lượng khí thải động cơ để đáp ứng các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn của IMO.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật