ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY KẾT CẤU DÀN

  • Sơn Đoàn Như
  • Tuấn Trần Anh
Từ khóa: Phân tích độ tin cậy, kết cấu dàn, phương pháp ước lượng điểm, mô phỏng Monte Carlo.

Tóm tắt

Bài báo này áp dụng phương pháp ước lượng điểm để xác định chỉ số độ tin cậy kết cấu dàn. Phương pháp ước lượng điểm là phương pháp gần đúng cho phép giảm đáng kể khối lượng tính toán so với phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Trước hết, nội dung phương pháp ước lượng điểm được trình bày. Sau đó, chỉ số độ tin cậy của hai kết cấu dàn liên quan tới ứng xử kéo của thanh dàn và độ võng của kết cấu được xem xét. Kết quả tính toán theo phương pháp ước lượng điểm được so sánh với kết quả từ mô phỏng Monte Carlo. Nghiên cứu này cho thấy phương pháp ước lượng điểm có thể áp dụng tốt cho phân tích độ tin cậy kết cấu dàn vì cho kết quả tính toán tốt với chu trình tính toán đơn giản và khối lượng tính toán rất nhỏ so với các mô phỏng Monte Carlo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật