ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ LOGISTICS TỚI NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

  • Hiếu Đoàn Trọng
  • Huy Lê Huy
Từ khóa: Logistics, nhập khẩu, mô hình lực hấp dẫn, chỉ số hiệu quả hoạt động logistics.

Tóm tắt

Trong khi mối quan hệ giữa logistics và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã được nghiên cứu, tác động của logistics tới hoạt động nhập khẩu lại chưa được chú ý tới. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả hoạt động logistics tới nhập khẩu của Việt Nam, dựa trên mô hình lực hấp dẫn trong thương mại. Sử dụng dữ liệu bảng về thương mại song phương giữa Việt Nam và 116 đối tác trong giai đoạn 2007-2018, chúng tôi xác định được ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa thống kê của logistics tới nhập khẩu của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này có tính vững trước các vấn đề về phương sai không đồng nhất, thay đổi về biến kiểm soát và phương pháp ước lượng. Do đó, chúng tôi đề xuất chính phủ phát triển năng lực logistics của Việt Nam hơn nữa để hỗ trợ cho nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Kinh tế - xã hội