NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ THỐNG KÊ

  • Hằng Phạm Thị Thu
  • Nga Phạm Thị Hằng
  • Ngọc Lê Thị Hồng
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, tăng trưởng kinh tế, vùng ven biển Bắc Bộ, phương pháp chỉ số.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển Bắc Bộ. Số liệu được thu thập từ Niên giám thống kê về GDP, cơ cấu GDP theo các ngành kinh tế, lao động, cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế, tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư theo các ngành kinh tế của 5 tỉnh ven biển Bắc Bộ (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình) trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Phương pháp chỉ số thống kê được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng này. Kết quả cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có xu hướng tỷ trọng nông nghiệp thì giảm, còn tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ lại tăng. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động có tác động tích cực đến tăng trưởng năng suất lao động, GDP của vùng tuy nhiên mức độ ảnh hưởng có xu hướng giảm dần.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-11
Chuyên mục
Kinh tế - xã hội