LUẬN CỨ VỀ QUẢN LÝ NHU CẦU VẬN TẢI VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIAO THÔNG

  • Hà Nguyễn Ngọc
Từ khóa: Quản lý nhu cầu, Quản lý hệ thống, Chính sách vận tải, Nhu cầu vận tải, Chính sách quản lý giao thông.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các vấn đề của quản lý nhu cầu vận tải. Bài viết xem xét tính hiệu quả của các hành động quản lý nhu cầu vận tải và nhận thấy rằng những hành động có nhiều khả năng làm tăng giá đi lại đối với việc sử dụng phương tiện sẽ có hiệu quả nhất. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hành động quản lý nhu cầu vận tải trong bối cảnh tăng cường quy hoạch và triển khai các chính sách hoàn thiện giao thông vận tải.

Tác giả tập trung nghiên cứu nhu cầu vận tải phụ vụ hàng khách (khách du lịch và di chuyển khác) với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu: phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn giải, logic để làm bật nên việc luận cứ về quản lý nhu cầu vận tải cho hành khách. Tác giả tập trung nghiên cứu các luận cứ phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-11
Chuyên mục
Kinh tế - xã hội