Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh (Vinh University Journal of Science) là tổ chức báo chí mang tính học thuật trực thuộc Trường Đại học Vinh. Tạp chí có sứ mệnh công bố các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và ứng dụng của các tác giả trong và ngoài Trường Đại học Vinh.

* Tôn chỉ, mục đích

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đề cao tính trung thực khoa học, đạo đức nghiên cứu, chuẩn mực, chất lượng và tự do học thuật; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Vinh, phục vụ sứ mạng phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bản thảo gửi đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đều được phản biện kín bởi 02 nhà khoa học có uy tín, là chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp ở trong hoặc ngoài nước. Bản thảo bài báo không được chấp nhận xuất bản nếu một trong hai người phản biện từ chối

* Nhiệm vụ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất thuộc các lĩnh vực sau:

(i) Khoa học tự nhiên;

(ii) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;

(iii) Khoa học y, dược;

(iv) Khoa học nông nghiệp;

(v) Khoa học xã hội;

(vi) Khoa học nhân văn.

Điều 4. Nội dung xuất bản

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là tạp chí đa lĩnh vực, công bố các kết quả nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên 2 chuyên san: Natural Sciences and Technology và Social Sciences and Humanities.

Series A: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Natural Sciences and Technology)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: Toán và Vật lý, Khoa học Trái đất và Môi trường, Khoa học Sự sống, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.

Series B: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Sciences and Humanities)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Ngôn ngữ và Văn học, Lịch sử và Khảo cổ, Địa lý, Khoa học Giáo dục, Kinh tế - Luật, Kinh tế và Kinh doanh, Nghiên cứu Quản lý và Chính sách, Nghiên cứu pháp lý và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.

Điện thoại: 0238 3 856 700           

Fax: 0238 3 855 269           

Email:             journal@vinhuni.edu.vn    

Website: http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc          

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh