Tạp chí của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

http://vjfc.nifc.gov.vn/vn

ISSN (print): 2615-9252

ISSN (online): 2734-9152

Số mới ra

Tập. 5 Số. 4 (2022)
Phát hành ngày: 2022-10-31

Bài viết

Xem tất cả