Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách của Đảng về phát triển kinh tế vùng và sự ra đời vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Huỳnh Đức Thiện

Tóm tắt


Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ra đời  phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của của đất nước. Thực tế chứng minh, từ khi ra đời đến nay, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã thật sự trở thành một địa bàn tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh, góp phần tích cực vào quá trình chuyển biến kinh tế,  xã hội của Việt Nam thời kỳ đổi mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433