Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích rủi ro do khai thác cát trên sông Thị Tính

Hồ Chí Anh, Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt


Phân tích rủi ro môi trường có một công cụ tốt dùng để nhận diện và hỗ trợ đánh giá tác động môi trường của các hoạt động của khai thác mỏ. Đối với hoạt động khai thác cát trên sông Thị Tính, quản lý vấn đề môi trường và quản lý hoạt động sản xuất là hai vấn đề cần suy xét và đánh giá đúng đắn. Áp dụng phân tích rủi ro môi trường xác định mức độ tác động chấp nhận được từ hoạt động khai thác cát để bảo vệ môi trường và đảm bảo tiến độ phát triển bền vững của kinh tế và xã hội. Kết quả phân tích rủi ro của khai thác cát trên sông Thị Tính sẽ giúp xác định chính xác các biện pháp quản lý hiệu quả đối với hoạt động này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433