Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động học và hướng dẫn tự học cho sinh viên

Vũ Đình Luận

Tóm tắt


Khi nắm vững chương trình chi tiết, những kiến thức cần có của môn học và bề sâu tri thức ở các cấp độ nhận thức khác nhau, hiểu rõ nguyên lý của hoạt động học, giáo viên mới có thể vạch kế hoạch cho hoạt động dạy, dựa vào hoạt động dạy để hướng dẫn người học tự học có hiệu quả trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về hoạt động học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433