Ảnh hưởng của tinh dầu chiết xuất từ cây cúc leo đến sự phát triển và tính ngán ăn của sâu khoang

  • Trần Thanh Hùng
  • Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của tinh dầu chiết xuất từ cây cúc leo (Mikania cordata) đến khả năng phát triển và tính ngán ăn của loài sâu khoang (Spodoptera litura) trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hoạt tính ức chế  phát triển và gây ngán ăn của tinh dầu cúc leo được khảo sát trên ấu trùng tuổi 3 của sâu khoang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sâu chết đạt tới 80,00 % ở nồng độ tinh dầu 40% sau 24 giờ xử lý. Tỷ lệ hóa nhộng và vũ hóa của sâu khoang giảm rõ rệt khi ấu trùng sâu khoang được xử lý với các nồng độ tinh dầu tăng dần. Tỷ lệ hóa nhộng và vũ hóa thấp nhất ở nồng độ tinh dầu 40% lần lượt là 16,67% và 10,00%. Chỉ số ngán ăn ở các thí nghiệm đều có sự tỷ lệ thuận với nồng độ xử lý. Chỉ số ngán ăn lớn nhất ở thí nghiệm có sự chọn lọc thức ăn và không có sự chọn lọc thức ăn tương ứng là 48,33% và 54,47% khi thức ăn được xử lý với dung dịch tinh dầu có nồng độ 2,5%. Kết quả bước đầu cho thấy tinh dầu từ cây cúc leo đã ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ chết, khả năng phát triển và tính ngán ăn của sâu khoang trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Phát hành ngày
2018-03-21
Chuyên mục
Bài viết