Chi tiết về Tác giả

Bảo, Trần Đăng Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • S. 32 (2017) - Bài viết
    Đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình simplified softened strut and tie
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433