Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng
  • Nguyễn Thị Minh Thúy
Từ khóa: Chuyển đổi số; doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; thách thức; lộ trình

Tóm tắt

    Sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của cách mạng công nghệ 4.0 đã buộc các doanh nghiệp ở Việt Nam phải đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số. Những thay đổi mạnh mẽ về năng suất lao động, xu hướng tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ, các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số trong cuộc sống xã hội hiện nay. Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn mà các doanh nghiệp phải thực hiện thành công, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài viết tập trung vào khái quát bối cảnh ở Việt Nam, những lợi ích và xu hướng của chuyển đổi số trên thế giới, thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, từ đó phân tích những thách thức và đề xuất lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Mỹ Hằng, & Nguyễn Thị Minh Thúy. (2022). Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 110. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68331
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)