Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại một số trường đại học ở Việt Nam và kinh nghiệm cho Trường Đại học Công đoàn

  • Nguyễn Thị Phương Thùy

Tóm tắt

     Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học chính là tạo các vườn ươm khởi nghiệp, tạo môi trường hình thành ý tưởng, thúc đẩy tinh thần, cung cấp kiến thức khởi nghiệp và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên giúp sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp. Trường đại học đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của mỗi quốc gia, đào tạo và phát triển nhân tài cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì vậy, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học ở Việt Nam nói chung và Trường Đại học Công đoàn nói riêng là điều rất cần thiết. Trong phạm vi bài viết tác giả tập trung nghiên cứu về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của một số trường đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị cho Trường Đại học Công đoàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Nguyễn Thị Phương Thùy. (2024). Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại một số trường đại học ở Việt Nam và kinh nghiệm cho Trường Đại học Công đoàn. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32), 46. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91396
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Most read articles by the same author(s)